هیئت مدیره انجمن علمی پیوند اعضاء ایران

دکتر سامان نیک اقبالیان
رئیس

دکتر سید محمد کاظمینی
نایب رئیس

دکتر محسن نصیری طوسی
دبیر

دکتر مسعود خسروی
خزانه دار

دکتر علی جعفریات
دکتر جمشید روبه
دکتر محسن علی اکبریان
اعضای هیئت مدیره

دکتر حمیدرضا غلامرضایی
بازرس