امسال پنجاهمین  سالگرد شروع پیوند اعضا در ایران است در این کنگره  از جناب دکتر سنادی زاده به خاطر اولین پیوند کلیه در سال ۱۳۴۷ تقدیر به عمل خواهد آمد