همکاری انجمن علمی  پیوند اعضاء ایران   در برگزاری سمینار پیوند کبد در بیمارستان امام خمینی تهران 28 و 29 آبان ماه 1398