جلسه هیات مدیره انجمن پیوند اعضاء ایران پنجشنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۰، با حضور کلیه اعضاء هیئت مدیره جدید تشکیل گردید 

انتخابات داخلی هیات مدیره با حضور تمامی اعضای هیئت مدیره مورد شور قرار گرفت و نتایج به شرح زیر حاصل شد:

آقای دکتر سامان نیک اقبالیان به سمت رئیس انجمن

آقای دکتر سید محمد کاظمینی به سمت نایب رئیس انجمن

آقای دکتر محسن نصیری طوسی به سمت دبیر هیات مدیره  

آقای دکتر مسعود خسروی به سمت خزانه دار

آقای دکتر جمشید روزبه به سمت مسئول امور پژوهشی  

آقای دکتر محسن علی اکبریان به سمت مسئول امور آموزشی

آقای دکتر علی جعفریان به سمت مسئول امور بین رشته ای و بین المللی 

ضمناً بر اساس انتخابات اخیر انجمن آقای دکتر حمیدرضا غلامرضایی به سمت بازرس انحمن تعیین شدند.