تاریخچه
 فراهم آو ری اعضای پیوندی  از اهداکنندگان فوت شده یا مبتلایان مرگ مغزی      
دکتر کاظمینی

 بصورت خلاصه اشاره می گردد:
-    پبوند از کاداور در ایران به سال های قبل از انقلاب اسلامی برمی گردد که با پیوند قرنیه و کلیه بوده است . البته تامین  کلیه از کاداور از خارج بوده که به ایران منتقل شده است.
-    قتوای تعیین کننده و بسیار مهم حضرت امام خمینی در پاسخ به نامه  آقای دکتر فاضل  برای استفاده از اعضای مبتلایان مرگ مغزی در سال 1368  انجام شده است
-    تقدیم لایحه  برای استفاده از اعضای مبتلایان مرگ مغزی به مجلس محترم شورای اسلامی و عدم تصویب آن در سال 1372
-    با تلاش مجدد و مجدانه در سال 1379 در مجلس شورای اسلامی " قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم شده است"مطرح و تصویب می شود که البته با مسکوت ماندن اعلام نظر شورای نگهبان در مهلت قانونی در 34 خرداد 1379 طبق مقررات از طرف ریاست محترم مجلس ابلاغ می گردد.
-    در این فاصله زمانی  تعدادی پیوند  بصورت موردی  از مبتلایان مرگ مغزی در شیراز و در تهران  (توسط آقایان دکتر ملک حسینی ، دکتر ماندگار و مرحوم دکتر میرخانی و دکتر پورمند ) صورت می گیرد.
-    مطالعه اولیه برای برنامه مدون فراهم آوری اعضای پیوندی  و بصورت پایلوت در بیمارستان امام خمینی با  حمایت و برنامه مرکز دیالیز وزارت بهداشت از 1379 شروع  می شود.  (دکتر عین اللهی،  دکتر نفر، دکتر حیدری )
-    پروتوکل مرگ مغزی در سال 1379 توسط وزیر بهداشت ابلاغ می گردد.

 فعالیت رسمی  فراهم آوری اعضای پیوندی از  مبتلایان مرگ مغزی
-    در سال 1380 مرکز مدیریت پیوند به مسئولیت دکتر کاظمینی  با حمایت آقایان دکتر پزشکیان   وزیر و دکتر اسماعیل اکبری معاون سلامت وقت، شکل می گیرد و با  پیگیری آن مدیریت و تصویب آیین نامه  اجرایی قانون فوق (سال1381) این فعالیت رسمیت پیداکرده و با اقدامات زیر توسعه پیدا می کند:
-    تدوبن پروتوکل ها  وفرم های مخصوص هرمرحله فراهم آوری
-    تدوین کتاب راهنما    که هنوز راهنمای اصلی برنامه است
-    قطعنامه چهل ونهمين اجلاس روساي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور  و لزوم ایجاد واحد و ایلام شبکه ای بودن انها
-    تشکیل شبکه 1382
-    راه اندازی واحدها  شناسایی و فراهم اوری تا 1385 به تعداد 80 درصد واحدهای فعال فعلی می رسد
-    تشکیل کارگاه ههای متعدد
-    تربیت نیروی انسانی  و پایه گذاری کوردیناتوری
-    تشکیل تاییدکنندگان تیم  مرگ مغزی   و آموزش آن ها
-    جشنواره های متعدد گرامی داشت اهداکننگان(جشن نفس و...)
-    تثببت موضوع در جلسه روسای دانشگاهها و قطعنامه
-    تقدیر و لوح سلامت  1383 از اجرا و پیشرفت شبکه
-    واحده ها با سرعت شگفت آوری رشد کردند  نه تنها  شیراز و امام که از قبل هم زمینه هایی داشتند که برخی شهرها مثل مشهد با سرعت بالا حتی در مقطعی در صدر قرار گرفتند
-     ارنباطات شبکه ای از طریق خبرنامه ای و شبکه

مهمترین دست آوردهای  شبکه فراهم آوری فراهم آوری اعضای پیوندی از  مبتلایان مرگ مغزی

• پیوند کلیه  به میزان 60% از مرگ مغزی
• امکان افزایش  پیوند کبد
• امکان انجام پیوند  قلب و ریه و روده و پانکراس
• افزایش فراورده های نسجی