فعالیت فراهم آوری از اعضای اهداکنندگان مبتلایان مرگ مغزی
اهداکنندگان مرگ مغزی  در سال 1398

 

نرخ کشوری اهداکنندگان مرگ مغزی  در سال 1398:

 

فعالیت واحدهای فراهم آوری  دانشگاهها  در سال 1398

دانشگاه

جمعیت تحت پوشش

تعداد اهدا

PMP

دانشگاه علوم پزشكي فسا

0.2

9

49.1

دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

0.25

10

43.6

دانشگاه علوم پزشكي يزد

1.2

47

42.7

دانشگاه علوم پزشكي جهرم

0.23

9

42.7

دانشگاه علوم پزشكي سمنان

0.46

17

40.3

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

4.2

143

37.1

دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

0.97

30

33.7

دانشگاه علوم پزشكي لار

0.2

6

32.7

دانشگاه علوم پزشكي زنجان

1.07

30

30.6

دانشگاه علوم پزشكي ايران

5.1

126

27.0

دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

0.7

17

26.5

دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

0.5

11

24.0

دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي

5.7

120

23.0

دانشگاه علوم پزشكي كرج

2.8

56

21.8

دانشگاه علوم پزشكي نيشابور

0.5

10

21.8

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

4.9

88

19.6

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

1.2

18

16.4

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

0.36

5

15.2

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

1.2

16

14.5

دانشگاه علوم پزشكي تربت جام

0.3

4

14.5

دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس

1.8

24

14.5

دانشگاه علوم پزشكي تهران

2.9

36

13.5

دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه

0.4

4

10.9

دانشگاه علوم پزشكي قم

1.4

13

10.1

دانشگاه علوم پزشكي قزوين

1.3

12

10.1

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

4.7

42

9.7

دانشگاه علوم پزشكي گيلان

2.6

23

9.7

دانشگاه علوم پزشكي كرمان

1.3

11

9.2

دانشگاه علوم پزشكي ساوه

0.36

3

9.1

دانشگاه علوم پزشكي بابل

0.6

5

9.1

دانشگاه علوم پزشكي كاشان

0.49

4

8.9

دانشگاه علوم پزشكي گناباد

0.13

1

8.4

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

0.8

6

8.2

دانشگاه علوم پزشكي مراغه

0.27

2

8.1

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

2.8

20

7.8

دانشگاه علوم پزشكي همدان

1.6

11

7.5

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

3.6

22

6.7

دانشگاه علوم پزشكي لرستان

1.8

11

6.7

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

2

12

6.5

دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

0.7

4

6.2

دانشگاه علوم پزشكي سیرجان

0.35

2

6.2

دانشگاه علوم پزشكي بهبهان

0.21

1

5.2

دانشگاه علوم پزشكي اراك

0.9

4

4.8

دانشگاه علوم پزشكي اروميه

3

13

4.7

دانشگاه علوم پزشكي اهواز

3

10

3.6

دانشگاه علوم پزشكي كردستان

1.7

5

3.2

دانشگاه علوم پزشكي گلستان

1.9

5

2.9